Nasze cele

Przekonani o tym, że w grupie raźniej, a praca zespołowa jest niezwykle skuteczna, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Abisynia stawiają sobie za cel, działając dla dobra i na rzecz wszystkich mieszkańców, poprawę warunków życia i bezpieczeństwa na Osiedlu oraz jego wszechstronny rozwój.

Czytaj dalej

[ z r ó w n o w a ż o n y  r o z w ój ]

W trosce o zachowanie charakteru tego niezwykłego miejsca na mapie Poznania będziemy czuwać, aby jego rozwój odbywał się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego.

[ a r c h i t e k t u r a ]

Na sercu leży nam ochrona dziedzictwa architektury modernistycznej i przedwojennego założenia urbanistycznego, z których jesteśmy niezwykle dumni. Widzimy wiele do zrobienia w zakresie modernizacji ulic, chodników, latarni oraz niezagospodarowanych skwerów.

[ z i e l e ń ]

Mimo iż nie możemy narzekać na brak zieleni w naszej dzielnicy będziemy podejmować starania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zagospodarowania zieloną architekturą miejsc, w których drzewa lub krzewy kiedyś rosły, lub takich, które teraz świecą betonem.

[ b e z p i e c z e ń s t w o ]

Chcemy, aby mieszkańcy i goście naszej dzielnicy czuli się tutaj bezpiecznie, a na ulicach panował spokój i porządek. Myślimy o stworzeniu warunków, które umożliwią prowadzenia aktywności fizycznej oraz korzystanie z przestrzeni publicznej przez osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież.

[ i n t e g r a c j a ]

Liczymy, że dzięki podejmowanym przez nas inicjatywom oraz imprezom (również tym o charakterze towarzyskim) nastąpi dalsza integracja mieszkańców, ich aktywizacja do wspólnych działań i zacieśnianie sąsiedzkich więzów.

[ o d p o w i e d z i a l n o ś ć ]

Mamy nadzieję, że nasza działalność przyczyni się do wykształcenia u dzieci i młodzieży prospołecznych zachowań oraz poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają (i w których będą kiedyś mieszkać). Młodzi Abisyńczycy na pewno szybko zrozumieją, że dobry sąsiad to skarb.

[ w s p a r c i e ]

Będziemy wspierać wszelkie inne wspólnoty i oddolne inicjatywy, jakie powstaną wśród mieszkańców naszego osiedla.

[ d i a l o g ]

Stowarzyszenie prowadzić będzie dialog z organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami publicznymi komunikując potrzeby naszej społeczności oraz pomysły na ewentualne zmiany i ulepszenia.

[ d o b r o   w s p ó l n e ]

W gruncie rzeczy cele, które stawia sobie nasze Stowarzyszenie sprowadza się do jednego – budowania  wspólnego dobra pod postacią zasobów i wartości, z których będą mogli czerpać wszyscy członkowie naszej małej społeczności. Mamy nadzieję, że działania Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców Osiedla Abisynia przynosić będą realne korzyści, którymi będziemy się współdzielić.

Anna Dembińska-Południak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *